Administrācija

Direktore – Inga Elme
Direktora vietniece mācību darbā – Rita Morozova
Direktora vietniece audzināšanas darbā – Sanita Lapsa

Skolas pedagogi:

Sanita Lapsa
Arne Laima
Birža Inese
Bite Dace
Buklovska Inese
Būmeistare Gunta
Donska Ineta
Javnija Gunta
Mihailova Inga
Mihelsone Santa
Morozova Rita
Orlovska Sanita
Villere Lolita
Gržibovska Janīna
Bogdanova Rasma
Rosickis Pēteris
Eglīte Sandra
Rimšs Kaspars
Freiberga Zinta
Elita Bičevska
Laizāne Daina
Tumane Vineta